Yttrande över Konkurrensverkets förslag till föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579) som ska ersätta Konkurrensverkets nuvarande föreskrifter på området (KKVFS 2009:3). I huvudsak föreslås att den s.k. komplettförklaringen dvs. konkurrensverkets skyldighet att fatta beslut om anmälan är fullständig eller inte, ska utgå och ersättas av en skyldighet för verket att skyndsamt meddela anmälande parter om anmälan saknar obligatoriska uppgifter. Vidare föreslås en skyldighet för ett företag att till sin anmälan i särskild bilaga bifoga en sammanfattande beskrivning av koncentrationen. Den nuvarande skyldigheten att till anmälan foga marknadsundersökningar, analyser och beslutsunderlag begränsas till koncentrationer där det finns berörda marknader.