Yttrande över Konsumentverkets föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Enligt förslaget ska det finnas lättillgänglig information om trafikstörningar på transportörens webbplats, liksom information om resenärers rättigheter enligt innehåll som specificeras i bilaga till föreskriften. Det ska finnas en hyperlänk till informationsmeddelanden i nära anslutning till informationen om trafikstörningar.

Vidare ska det finnas lättillgänglig information om allmänna avtalsvillkor på webbplatsen. Det ska dessutom finnas tillgänglig information om biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar och i samband med ändring av tidtabell eller linjesträckning ska transportören särskilt informera om detta. Vidare ska det finnas information om tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser enligt en specificerad lista på 14 punkter. Information ska även finnas avseende möjlighet att medföra cyklar och villkor för det samt information om hur transportören kan kontaktas.

 

När det gäller information i mobil applikation ska motsvarande uppgifter finnas som för den som gäller för webbplats, men anpassad efter utrymmet som är möjligt med hänsyn till tekniken.

 

Avseende information på hållplatser ska den lämnas genom digitala informationstavlor eller utrop eller liknande i den mån det är möjligt. Information om varaktiga trafikstörningar som berör hållplatsen eller linjesträckningar ska alltid finnas tillgänglig på hållplatsen. Informationen ska lämnas så snart som möjligt efter att transportören får kännedom om trafikstörningen. Information om resenärers rättigheter ska ges via hänvisning till webbplats. Information om tidtabeller och linjesträckor ska framgå på hållplatsen, likaså ska det finnas information på hållplatsen om kontaktuppgifter till transportören.

 

När det gäller information ombord på fordonet ska det tillhandahållas sådan om förändringar i avgångs- och ankomsttider, ersättningstrafik och ändrade resrutter som gäller den aktuella resan. Informationen ska ges via audiovisuella utrop om det är möjligt med hänsyn till fordonets utformning och så snart transportören får kännedom om trafikstörningen samt i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till störningens art och omfattning. Särskild hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning. Viss information enligt särskild bilaga i föreskrifterna ska finnas gällande resenärers rättigheter. Därutöver ska det finnas synlig information ombord gällande allmänna avtalsvillkor, tidtabeller och linjesträckor samt kontaktuppgifter till transportören.