Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet

Remissen innehåller ett förslag om Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet. Förslaget föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. Anledningen till att direktivet har utarbetats är att olycksstatistik och farliga leksaker på marknaden visar att de krav som ställs på leksaker inte är tillfredsställande. Förslaget, vilket föreslås träda ikraft den 20 juli 2011, avses ersätta Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet.