Yttrande över Kulturdepartementets förslag till ändringar i radio- och tv-lagen

Den nuvarande radio- och tv-lagen (2012:695) genomförde bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet). Sverige har den 22 november 2013 tagit emot en underrättelse i vilken kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet. Kommissionen anger att den svenska lagstiftningen inte erbjuder tillräckligt skydd för ansvaret och det redaktionella oberoendet hos leverantörer av audiovisuella medietjänster såsom det uttrycks i artiklarna 10.1 a och 11.3 tredje meningen av AV-direktivet. Regeringen har i sitt svar på underrättelsen angett att tillräckligt skydd för ansvar och oberoende säkerställs genom 3 kap 4 § och 4 kap 3 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt 5 kap 1 och 5 §§ radio och tv-lagen men att det kan finnas anledning tydliggöra skyddet. På grund av detta föreslås det att bestämmelser ska föras in i radio och tv-lagen vilka uttryckligen anger att innehåll i tv-program vid sponsring och produktplacering inte får påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoende hos leverantören av medietjänster. Detsamma föreslås gälla för programläggning av tv-program. Vidare anger kommissionen i den formella underrättelsen att den svenska lagstiftningen inte tillräckligt garanterar friheten att i Sverige ta emot och vidaresända tv och beställ-tv från en leverantör i andra länder inom EES enligt artikel 3.1 av AV-direktivet. Regeringen anger att den har genomfört artikel 3 av direktivet genom att inte utnyttja möjligheterna direktivet erbjuder de nationella lagstiftarna att hindra vidaresändningar från andra medlemsländer (artikel 3.2 och 3.4 i direktivet). Regeringen har vidare angett att den relevanta friheten säkerställs genom censurförbudet 1 kap. 3 § YGL. Regeringen medger dock att YGL kräver att sändningarna ska utgå från en redaktion för att vara tillämplig och att det därför kan tänkas finnas beställ-tv-tjänster som inte omfattas av YGL. I remissen föreslås därför att friheten att i Sverige tillhandahålla medietjänster inom AV-direktivets regelområde från leverantörer i andra EES-stater ska anges i radio- och tv-lagen.

I övrigt föreslås en skyldighet för leverantörer av beställ-tv att spela in och bevara program en viss tid samt på begäran lämna inspelningarna till tillsynsmyndigheten, Justitiekanslern eller Konsumentombudsmannen. Vidare föreslås att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än tillståndstiden för sändning av kommersiell radio. Därtill föreslås att det ska förtydligas att granskningsnämnden för radio och tv i efterhand ska granska sökbar text-tv. Slutligen föreslås redaktionella ändringar samt följändringar i radio- och tv-lagen, lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (1991:1559) samt lagen om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (1960:729).