Yttrande över Kulturdepartementets remiss avseende Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Rapporten innehåller en översyn av kulturmiljölagen respektive förordningen gällande bestämmelser om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Förslagen avser att modernisera regelverket så att det i högre utsträckning än idag utformas som ett kvalitetsskydd för kulturföremål av stor betydelse för det nationella kulturarvet.