Yttrande över Kulturdepartementets remiss avseende Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Innehåll förslaget

Rapporten innehåller en översyn av kulturmiljölagen respektive förordningen gällande bestämmelser om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Förslagen avser att modernisera regelverket så att det i högre utsträckning än idag utformas som ett kvalitetsskydd för kulturföremål av stor betydelse för det nationella kulturarvet.