Yttrande över Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lag (1996:1156) om receptregister, ändring i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., ändring i lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ändring i lag (2009:366) om handel med läkemedel m.fl. Betänkandet innehåller bland annat förslag som behandlar kvalitet och säkerhet på apotek. Det föreslås bland annat att endast farmaceuter får expediera läkemedel på recept och i samband med detta lämna information och rådgivning till konsument samt att kompetenskraven för rollen som läkemedelsansvarig skärps. Det föreslås även att apotekens lokaler ska vara utformade, i de delar där information och rådgivning lämnas om läkemedel, läkemedelsanvändning m.m., så att konsumenternas integritet skyddas.

Betänkandet innehåller vidare förslag som behandlar leverans- och tillhandahållandeskyldighet. Det föreslås att den så kallade 24-timmarsregeln ändras så att huvudansvaret, för att beställda läkemedel för en enskild kund kan expedieras inom 24 timmar, flyttas från apoteken till partihandlare med läkemedel. Det föreslås även att det införs regler kring returer av läkemedel från apotek, med utgångspunkt från dagens överenskomna riktlinjer. För att möjliggöra tillsyn över partihandlarnas leveranser till apoteken i samband med 24-timmarsregeln och retur av läkemedel föreslås även att partihandlarna lämnar uppgifter till E-hälsomyndigheten om till vilket öppenvårdapotek försäljning har skett.

Betänkandet innehåller även förslag som behandlar geografisk tillgänglighet. Det föreslås att det ska göras möjligt för alla apoteksaktörer att inrätta och driva apoteksombud. Detta innebär att den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska få inrätta apoteksombud. Det föreslås även geografiska etableringsbegränsningar, krav på anmälan till Läkemedelsverket samt krav som rör den operativa apoteksombudsverksamheten m.m. Det föreslås vidare att apoteksaktörerna ska särredovisa den del av apotekens försäljning som sker genom apoteksombud till E-hälsomyndigheten.

Betänkandet innehåller även förslag som berör försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek där det bland annat föreslås att kommunernas tillsyn av receptfria läkemedel som säljs utanför apotek blir mer lik kommunernas tillsyn i enligt med alkohollagen och tobakslagen.

.