Yttrande över Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Läkemedels- och apoteksutredningens slutbetänkande. I slutbetänkandet föreslås ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), läkemedelslagen (1992:859), förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg, förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m., läkemedelsförordningen (2006:272), förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, samt förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.

Ett flertal av författningsförslagen avser maskinell dosdispensering. Med dosdispensering avses färdigställande av läkemedel för enskilds behov under viss tid genom uttag ur tillverkarens originalförpackning. Dosdispensering kan ske manuellt eller maskinellt. Vidare förklaras i remissen att maskinell dosdispensering oftast förekommer i form av multidos, vilket innebär att ett antal tabletter eller kapslar, avsedda för en viss patient tas ut och ompackas till en dospåse som är märkt med uppgifter om de läkemedel som finns i påsen.

Det föreslås bland annat att den som har tillstånd att bedriva maskinell dosdispensering på öppenvårdsapotek får köpa in läkemedel som ska användas för maskinell dosdispensering till priser som understiger det inköpspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fastställt. Likaså föreslås att tillstånd för att bedriva maskinell dosdispensering får beviljas även annan vårdgivare, utöver öppenvårdsapotek som redan idag får bedriva maskinell dosdispensering.