Yttrande över Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:XXX) om nationella medicinska informationssystem

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2022:XXX) om nationella medicinska informationssystem, som ersätter nu gällande föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem.