Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton (GBL) och 1,4 – butandiol (1,4 BD)

Läkemedelsverkets förslag föranleds av att regeringen förväntas förklara substanserna gammabutyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD) som narkotika. Substanserna är för närvarande klassificerade som hälsofarliga varor och används i stor omfattning för industriellt bruk, exempelvis för tillverkning av plaster och färgborttagningsmedel. Avsikten med förslaget är att substanserna ska kunna hanteras industriellt utan alltför stora administrativa krav, samtidigt som tillräcklig säkerhet mot avledning – och i förlängningen missbruk – av substanserna ska upprätthållas.

Den föreslagna regleringen påverkar företag som har tillstånd att hantera substanserna. Vid tidpunkten för verkets utredning hade 36 företag och organisationer sådana tillstånd varav 22 företag hade tillstånd för industriellt ändamål. Av dessa hade 6 företag 1-9 anställda, 8 företag 10-49 anställda och 4 företag över 100 anställda.

De föreslagna föreskrifterna innehåller krav på vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om tillstånd att föra in eller ut, tillverka, handla med eller inneha substanserna, att det ska föras anteckningar om förändringar av innehav av substanserna, att det ska finnas dokumentation hos företaget om vilka personer som har rätt att hantera substanserna och att den som innehar substanserna ansvarar för säker förvaring.

Förslaget överensstämmer i stora delar med Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika (LVFS 2011:9) men i några avseenden föreslås lättnader jämfört med narkotikaföreskrifterna. Ett exempel på detta är att förslaget innehåller undantag från kravet på tillstånd för varje särskilt fall av införsel eller utförsel. Likaså föreslås undantag från kravet på tillstånd för att sända (transitera) narkotika genom landet. Undantagen motiveras med att det så vitt är känt för verket inte förekommer någon avledning av substanserna från den lagliga handeln. Produkter som förutom GBL eller 1,4-BD innehåller andra ämnen i sådan koncentration att produkterna inte kan användas för missbruk föreslås undantas från alla krav i föreskrifterna.

I konsekvensutredningen anförs vidare att en följd av narkotikaklassningen är att det tillkommer ett krav på tillstånd för att föra ut substanserna ur Sverige. Verket har valt att inte föreslå undantag från detta krav eftersom verket bedömer att det inte har någon praktisk betydelse då sådan utförsel förekommer i mycket liten omfattning, eventuellt inte alls.