Yttrande över Landsbygdsdepartementets förslag till förordning om stöd till insatser på skogsområdet

Remissen innehåller Landsbygdsdepartementets förslag till förordning om stöd till insatser på skogsområdet. Stöd ska lämnas, i mån av tillgång på medel, till aktörer verksamma i sektorer med anknytning till skog för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling och tillväxt inom förädling och innovation samt för upplevelser och rekreation med anknytning till skog. För att stödet ska räknas som stöd av mindre betydelse enligt EU-rätten kan högst 200 000 euro betalas ut per företag och treårsperiod. Stödet avses delas ut med 10 miljoner kronor per år mellan åren 2012-2015, dvs. med sammanlagt 40 miljoner kr. Stöd får endast lämnas till mikroföretag, små samt medelstora företag. Ansökningsförfarandet medför administrativa kostnader i samband med upprättande av ansökan och vidare kan mottagare av stödet åläggas att lämna redovisning för den verksamhet stödet gäller. Ytterligare föreskrifter om villkoren för stöd får enligt förslaget meddelas av Skogsstyrelsen.