Yttrande över Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag om planerad naturreservatsbildning

Beslut om bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter utgör enligt Regelrådets uppfattning inte utfärdande av författning i regeringsformens mening ( jfr Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, tredje upplagan, Juristförlaget i Lund, 1999, s. 42).  Länsstyrelsens förslag omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Av denna anledning tar Regelrådet inte ställning i sak till förslaget.