Yttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands läns förslag till ändring i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Till följd av att de internationella standarderna inom Financial Action Task Force har reviderats, har ändringar genomförts den 1 augusti 2015 i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av att lagen har ändrats, föreslår länsstyrelsen att ändringar görs i myndighetens föreskrifter (12FS 2009:174, 01FS 2010:1, 14FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget avser ändringar om främst företagens riskbedömning, hantering av kunder som varit personer i politiskt utsatt ställning och bevarande av uppgifter om åtgärder vid granskning av transaktioner. Det införs en ny bestämmelse om att företag ska ha rutiner för att göra riskbedömning av sin verksamhet, som de även ska utvärdera och uppdatera. Det föreslås vidare en ändring som förtydligar hur och när kartläggning och riskbedömningen ska utföras. Riskbedömningen ska göras på ett lämpligt sätt med hänsyn till tillföretagets verksamhet, omfattning och komplexitet. Den ska vidare innehålla en analys av företagets kunder, produkter, tjänster samt andra för verksamheten relevanta faktorer, såsom distributionskanaler och geografiska områden. Förslaget innebär vidare att riskbedömningen ska utvärderas regelbundet och minst årligen samt även uppdateras vid behov.

Förslaget innebär dessutom att företag ska ha tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att avgöra om kunden eller dennes huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Av de nya bestämmelserna i penningtvättslagen följer att en riskbedömning ska göras av personer i politiskt utsatt ställning 18 månader efter att denne har upphört att inneha funktionen och till dess personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Förslaget till ändring i föreskrifterna preciserar närmare hur denna riskbedömning ska utföras. Förslaget innebär slutligen att uppgifter och beslut om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska dokumenteras och bevaras i fem år.