Yttrande över Länsstyrelsens allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

De av Länsstyrelsen föreslagna föreskrifterna föranleds av den nya lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som implementerar det tredje penningtvättsdirektivet 1 . Förslagen innehåller bestämmelser om åtgärder som ett företag ska genomföra för att förhindra att dess verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I föreskrifterna anges bl.a. vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda. Enligt Länsstyrelsen har föreskrifterna till syfte att tydliggöra tolkningen av de krav som lagen ställer på verksamhetsutövare om riskbaserad kundkännedom, bevarande av handlingar och rapportering. De föreslagna föreskrifterna ska tillämpas av företag som står under Länsstyrelsernas tillsyn och som bedriver verksamhet som avser bokförings- och revisionstjänster, skatterådgivning, vissa typer av oberoende juristtjänster. Föreskrifterna ska också tillämpas på yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontantbetalning till ett belopp motsvarande minst 15 000 euro. Enligt den upprättade konsekvensutredningen påverkar förslagen en stor mängd företag, bl.a. 2 000 oberoende jurister och 5 000 redovisningskonsulter. De krav som följer av lagen och nu aktuella förslag innebär att administrativa och andra kostnader för företagen ökar. I konsekvensutredningen anförs att de administrativa kostnaderna som följer av föreskrifterna är svåra att beräkna med hänsyn till de vitt skilda branscher som omfattas av förslagen.