Yttrande över Lantmäteriets promemoria Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i inskrivningsförordningen (2000:309).

I sak anges förslaget innebära att det ska vara tillåtet att ge in ansökningar och anmälningar i fler former av inskrivningsärenden elektroniskt. I dag får en ansökan i ett inskrivningsärende göras elektroniskt bara i vissa ärendetyper. För att det ska bli tillåtet med elektronisk ansökan i fler ärenden, bland annat vid inskrivning av nyttjanderätter, servitut och rätt till elektrisk kraft, föreslås en ändring i inskrivningsförordningen. En utökad möjlighet till elektronisk ingivning innebär en enklare hantering och kostnadsbesparingar för Lantmäteriet, fastighetsägare, nyttjanderättshavare och företag. Handläggningstiderna hos Lantmäteriet för inskrivningsärenden bedöms bli kortare. Andra väntade effekter är minskad miljöpåverkan och ett mer aktuellt fastighetsregister.

Det bakomliggande förslaget

Förslag