Yttrande över Lantmäteriets rapport Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen

I Lantmäteriets rapport föreslås ändringar i 6 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och i förordningen (2000:308) om fastighetsregister. I plan- och bygglagen liksom i tidigare lagstiftning på området finns bestämmelser som innebär att en större exploatör kan bli skyldig att utan ersättning avstå eller upplåta mark eller annat utrymme som enligt detaljplan ska användas för en allmän plats eller en allmän byggnad. Beslut om sådana förordnanden fattas av Länsstyrelsen efter ansökan från kommunen. Osäkerheten om rättsverkan av sådana förordnanden har utgjort hinder mot att den allmänna platsen efter ny planändring kunnat utnyttjas på önskat sätt. Syftet med förslagen är att tydliggöra att förordnanden av detta slag bara avser den ekonomiska frågan, dvs. att någon ersättning inte ska betalas till exploatören (markägaren), och alltså inte påverkar användningen av marken vid eventuella senare planändringar.