Yttrande över Lantmäteriets rapport Upphävande av obehövlig ledningsrätt (LM-rapport 2011:4)

Lantmäteriets rapport innehåller förslag till ändringar i ledningsrättslagen (1973:1144) i syfte att förenkla upphävande av obehövliga ledningsrätter. Avsikten är att öka förutsebarheten i utfallet av prövningen av skadeersättningen till ledningsrättshavare och fördelningen av förrättningskostnaderna. Den föreslagna regleringen innebär i huvudsak att det rättsläge som redan gäller förtydligas i lagtexten. Genom regleringen underlättas även exploatering och alternativa användningsområden för belastade fastigheter. I dag ska förrättningskostnaderna vid upphävande av ledningsrätt på ledningsrättshavarens initiativ betalas av denne medan vid ansökan från markägaren kostnaderna fördelas efter vad som är skäligt. I fråga om obehövlig ledningsrätt föreslås nu att förrättningskostnaden helt skall falla på ledningsrättshavaren. Enligt nu gällande regler är ledningsrättshavare berättigad till ersättning för skada som orsakas på grund av att en ledningsrätt ändras eller upphävs. I de fall då en ledningsrätt upphävs till följd av att ändamålet med upplåtelsen upphört föreslås i rapporten att det av författningstexten ska  framgå att övriga sakägare inte bär ansvar för sådan skada. Regleringen antas medföra en ökning av och ett starkare incitament för fastighetsägare att initiera upphävandeförrättning för de fall ledningsrättens ändamål har upphört.