Yttrande över Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I den remitterade promemorian föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (i det följande förkortad LSE). Den begränsade tidsperioden föreslås omfatta den 1 mars 2020 – 30 juni 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.