Yttrande över Leveranser av bränsle till havs i vissa fall (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Det föreslås också ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och i lagen (2022:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak anges förslaget innebära att det införs vissa särskilda bestämmelser om flyttningar av beskattat bränsle för proviantering till havs. Förslaget anges även innebära att den som får ett godkännande av Skatteverket även fortsättningsvis kan få återbetalning av skatt vid leveranser av vissa bränslen med fartyg för förbrukning i skepp utanför Sverige på motsvarande grunder som enligt nuvarande bestämmelser. Det föreslås vidare en möjlighet att i dessa fall inte använda förfarandet för beskattade varor. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 vad gäller ansökan om godkännande och i övrigt den 13 februari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag