Yttrande över Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådet har funnit att beskrivningarna av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande är godtagbara. Utredningen hade dock behövt motivera varför inget anges vad gäller behov av speciella informationsinsatser, påverkan på företagen i andra avseende och särskild hänsyn till små företag. Det hade också varit önskvärt om förslagsställaren nyanserat effekterna av om ingen reglering kommer till stånd. Men det som framgår av remissen är dock tillräckligt. Regelrådet anser vidare att förslagsställaren visserligen inte har haft möjlighet att vara särskilt konkret i sina beskrivningar, givet utredningens direktiv. Men Regelrådet anser dock att förslagsställaren hade behövt beskriva livsmedelsbranschen och andra berörda branscher i mer detalj. Regelrådet anser också att förslagsställaren hade behövt uppskatta hur förslaget kan komma att påverka berörda företags verksamhet, tidsåtgång och kostnader på ett tydligare sätt. Enligt Regelrådet saknas också tillräckliga beskrivningar vad gäller den internationella konkurrensen och hur förslaget stämmer överens med EU-rätten. Dessa delaspekter bedöms därför som bristfälliga. Sammantaget bedömer Regelrådet att förslagsställaren borde kunnat gå längre i sin beskrivning av förslagets konsekvenser i flera delaspekter. Därför finner Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag