Yttrande över Livsmedelsverkets förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser

Remissen innehåller ett förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser. Ändringarna, som föranleds av Kommissionens direktiv 2010/69/EU om ändring i bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel, möjliggör en utökad användning av sådana tillsatser.