Yttrande över Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådet förordning (EU)609/2013

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller åtgärder för att anpassa den nationella regleringen avseende livsmedel för särskilda näringsändamål till EU:s förordning 609/2013 (FSG-förordningen). Förslaget innefattar upphävanden av tre föreskrifter, förslag till ändring i ytterligare tre föreskrifter samt förslag till nya föreskrifter om kostersättningar för viktkontroll. FSG-förordningen är en ramförordning och reglerar sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring, spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn samt livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll.

Av FSG-förordningen följer att glutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel (fri från olika allergener) regleras som vanliga livsmedel från och med den 20 juli 2016 inom ramen för EU:s informationsförordning. Från och med den 20 juli 2016 ska genomförandeförordningen (EU) nr 828/2014 börja tillämpas (antagen under informationsförordningen). Påståenden om att livsmedel är fria från olika allergener får fortsatt göras under samma förutsättningar som under nuvarande direktiv.

I nuvarande EU-lagstiftning finns det ett anmälningskrav avseende dessa livsmedel. Kravet försvinner genom EU:s nya förordning, men lämnar ett nationellt utrymme åt medlemsstaterna att behålla anmälningssystemet. Livsmedelsverket har valt att utnyttja möjligheten att avskaffa anmälningssystemet för ”fri från”-livsmedel.

Förslaget innehåller ytterligare två områden där EU har lämnat ett visst utrymme för nationella särbestämmelser. Det ena avser livsmedel med mycket lågt energiinnehåll för viktkontroll och regleras för närvarande i SLVFS 2000:14, vilka upphör att gälla den 20 juli 2016. I avvaktan på att den delegerade akten om kompletta kostersättningar för viktkontroll ska tillämpas, föreslår Livsmedelsverket att nuvarande regler inklusive tillståndsförfarandet ska fortsätta att gälla. Det andra området avser Livsmedelsverkets tolkning av hur vissa livsmedel ska regleras som idag omfattas av regleringen av livsmedel för särskilda näringsändamål och som inte kommer att omfattas av förordning FSG-förordningen. Denna del uppges vara en följd av FSG-förordningen och därmed inte författningsändringar som Livsmedelsverket föreslår.

Livsmedelsverket har valt att enbart redovisa konsekvenserna av den delen av förslaget som avser ”fri från”-livsmedel.