Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om avgifter för exportgodkännande

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.