Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om kontroll av ekologiska produkter samt ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Livsmedelsverkets förslag gäller de uppgifter som myndigheten åläggs i egenskap av behörig myndighet enligt förordningen (EG) nr 834/2007 och förordning (EG) nr 889/2008 . Tidigare har myndigheten reglerat krav på kontrollen och undantag enligt förordningarna genom beslut riktade till de berörda aktörerna och kontrollorganen men genom det aktuella förslaget samlas istället reglerna i föreskrifter. Det föreslås att en undantagsmöjlighet som förordningarna medger men som inte är införd i svensk rätt nu ska utnyttjas. Genom förslaget vill också Livsmedelsverket säkerställa att prövningar av delegeringsansökningar och den kontroll som utförs av kontrollorgan och kontrollmyndigheter motsvarar kraven i förordningarna. Till exempel föreslås kontrollorganet vid ansökan ange vilket eller vilka sakområden som ansökan avser och inom vilket geografiskt verksamhetsområde som det önskar bedriva sin verksamhet. Vidare föreslås att den avgift som kontrollorganet tar ut för kontroll inte får bestämmas på grundval av aktörernas geografiska belägenhet. Det föreslås också att Livsmedelsverket ska få ta ut avgift för prövning av ansökan om att använda konventionell ingrediens för sammansatt produkt om ekologiska ingredienser av jordbruksursprung inte finns att tillgå.