Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i miljöbalken, förslag till miljöbedömningsförordningen och förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med flera. Det föreslås bland annat tydligare bestämmelser om planer och program genom införande av ett nytt kapitel 6 i miljöbalken. Det föreslås vidare hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (ändringsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Det föreslås även att praktisk miljöbedömning som huvudregel ska tillämpas endast på sådana verksamheter och åtgärder som kan anses medföra en betydande miljöpåverkan. I övriga fall ska det vara tillräckligt med att upprätta ett förenklat underlag. Det föreslås vidare att miljöorganisationer ska ges en omfattande rätt till rättslig prövning i miljöfrågor samt att bestämmelserna om samråd i kapitel 6 i miljöbalken ska göras tillämpliga i ärenden om bearbetningskoncession enligt minerallagen.