Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Miljö- och energidepartementet har remitterat Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15). I rapporten presenteras åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot en större effektivitet på elmarknaden genom en ökad efterfrågeflexibilitet. Enligt Ei definieras efterfrågeflexibilitet i rapporten som en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament.

Bland de åtgärder som presenteras i rapporten finns förslag till ändringar i ellagen (1997:857). Det föreslås ett krav på att nätkoncessionsinnehavare ska mäta och fördela mängden överförd el per timme. Vidare föreslås att ett krav införs som innebär att nätkoncessionsinnehavare ska lämna uppgift om sina nättariffer för överföring av el till nätmyndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås också bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om nätkoncessionsinnehavares skyldighet att lämna uppgift om nättariffer för överföring av el. Ytterligare en föreslagen ändring innebär att det blir möjligt för en nätkoncessionsinnehavare att etappvis införa nya tariffer och bedriva pilotprojekt i syfte att ta fram nya tariffer. Slutligen föreslås att nätkoncessionsinnehavare ska få en utökad informationsskyldighet genom att de ska informera kunderna om hur tarifferna är utformade.

 

Taggar:

elsystem