Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Regelrådet yttrade sig över Miljö- och energidepartementets förslag om att lagen (2003:436) om effektreserv ska förlängas till och med den 15 mars 2025 vid sitt sammanträde den 26 augusti 2015 (Dnr RR 2015-000218). I denna remiss ansluter ett förslag till en ny förordning om effektreserv avseende bestämmelser om miljökrav. Förslaget innebär i sak att produktionskapaciteten i effektreserven ska utgöras av anläggningar som producerar el av förnybara energikällor, förutsatt att 5 § i förordningen om effektreserv (krav på tillgänglighet och uthållighet) är uppfylld. I förslaget anges att den systemansvariga myndigheten får ingå avtal som inte uppfyller kraven om förnybara energikällor i den utsträckning det saknas anbud som svarar mot kraven eller om ett avtal som uppfyller miljökraven skulle medföra väsentligt högre kostnader än ett annat anbud.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

effektreserv