Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet yttrade sig över Miljö- och energidepartementets förslag om att lagen (2003:436) om effektreserv ska förlängas till och med den 15 mars 2025 vid sitt sammanträde den 26 augusti 2015 (Dnr RR 2015-000218). I denna remiss ansluter ett förslag till en ny förordning om effektreserv avseende bestämmelser om miljökrav. Förslaget innebär i sak att produktionskapaciteten i effektreserven ska utgöras av anläggningar som producerar el av förnybara energikällor, förutsatt att 5 § i förordningen om effektreserv (krav på tillgänglighet och uthållighet) är uppfylld. I förslaget anges att den systemansvariga myndigheten får ingå avtal som inte uppfyller kraven om förnybara energikällor i den utsträckning det saknas anbud som svarar mot kraven eller om ett avtal som uppfyller miljökraven skulle medföra väsentligt högre kostnader än ett annat anbud.

Taggar:

effektreserv