Yttrande över Miljödepartementets förslag till ändring i förordningen om klimatbonusbilar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Ändringar för 2022

I sak anges förslaget för 2022 innebära att gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha för att omfattas av förordningens tillämpningsområde sänks från den nu gällande gränsen om 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram koldioxid per kilometer.

Vidare föreslås att det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut mer än noll men högst 50 gram koldioxid sänks från dagens cirka 45 000 kronor till cirka 20 000 kronor. Det lägsta bonusbeloppet föreslås följaktligen ändras från dagens cirka 10 000 kronor till cirka 5 000 kronor.

För bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer föreslås bonusbeloppet bestämmas genom en beräkningsmodell[1] som ger ett högsta bonusbelopp på 19 700 kronor och ett lägsta bonusbelopp på 5 000 kronor.

Gasbilar anges fortsatt kunna få minst 10 000 kronor, vilket är samma nivå som i dag.

Bonusen förslås även begränsas till bilar vars nypris uppgår till högst 700 000 kronor. Pristaket anges gälla samtliga typer av bilar som omfattas av förordningen. Förslagsställaren uppger även att begränsningen för hur stor bonus som företag kan erhålla per klimatbonusbil föreslås utgå.[2]

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ändringar för 2023

För 2023 föreslås ännu en nedsättning av gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha för att omfattas av förordningens tillämpningsområde, från 50 till 30 gram koldioxid per kilometer.

Den högsta ersättningen för en bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer föreslås då även sänkas från 70 000 kronor till 50 000 kronor per klimatbonusbil. Det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut mer än noll men högst 30 gram koldioxid sänks från cirka 20 000 kronor till cirka 10 000 kronor.

För bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer bestäms bonusbeloppet enligt tidigare nämnda beräkningsmodell.[3] Beräkningsmodellen ger då ett högsta bonusbelopp på
9 833 kronor och ett lägsta bonusbelopp på 4 990 kronor. För gasbilar föreslås bonusen vara, liksom i dag och under de föreslagna ändringarna för 2022, minst 10 000 kronor.[4]

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

[1] I remissen anges att det för bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer ska

bonusbeloppet bestämmas enligt den beräkningsmodell som framgår av 15 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. Beräkningsmodellen anges ska anpassas till följd av de föreslagna ändringarna av utsläppsgränsen och bonusbeloppen. Talet i beräkningsmodellen ska enligt förslagsställaren ändras till 300 (vad dagens beräkningstal är anges inte, se sida 8 i föreliggande remiss).

[2] Begränsningen anges avse kravet på att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil om bilens nypris är högre än nypriset för

den närmast jämförbara bilen (16 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar).

[3] Talet i beräkningsmodellen föreslås ändras till 167, från 2022 års tal om 300, se fotnot 1 i föreliggande yttrande för en närmare förklaring.

[4] En översikt över de föreslagna förändringarna av nivåer för utsläpp av koldioxid och de bonusbelopp som föreslås gälla från det att ändringarna träder i kraft 1 juli 2022 och 1 juli 2023 återfinns på sida 10 i remissen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag