Yttrande över Miljödepartementets förslag till ändringar i förordningen (2008:722) om utvinningsavfall

Miljödepartementet föreslår ändringar i förordningen (2008:722) om utvinningsavfall. Förslaget syftar till att genomföra fem beslut av EU-kommissionen, vilka i huvudsak innehåller preciseringar av kraven i direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustri m.m.. Författningsförslaget som innehåller bl.a. regler om hantering och information avseende utvinningsavfall, syftar även till ett förbättrat genomförande av direktivet