Yttrande över Miljödepartementets förslag till ändringar i förordningen (2008:722) om utvinningsavfall

Miljödepartementet föreslår ändringar i förordningen (2008:722) om utvinningsavfall. Förslaget syftar till att genomföra fem beslut av EU-kommissionen, vilka i huvudsak innehåller preciseringar av kraven i direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustri m.m.. Författningsförslaget som innehåller bl.a. regler om hantering och information avseende utvinningsavfall, syftar även till ett förbättrat genomförande av direktivet

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()