Yttrande över Miljödepartementets förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Den föreslagna förordningen reglerar innehållet i ansökningar om att en transportör vid radiologiska olyckor ska vara ersättningsansvarig i stället för en eller flera anläggningshavare och i ansökningar om reducerat ansvarsbelopp för en anläggning eller transport. Vad gäller sistnämnda ansökan föreslås bl.a. att ansökningen ska innehålla en analys av riskerna för och omfattningen av en radiologisk olycka i samband med verksamheten.