Yttrande över Miljödepartementets förslag till miljötillsynsförordning

Den föreslagna miljötillsynsförordningen innehåller bestämmelser om fördelningen av ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken och anknytande regelverk. Förordningen riktas till myndigheterna och reglerar vilken myndighet som har ansvar för visst tillsynsområde och vad det ansvaret innebär. Förordningen innehåller även bestämmelser om att Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och länsstyrelsen får förelägga den som t.ex. saluför en kemisk produkt att lämna de prover som behövs för myndighetens tillsyn.