Yttrande över Miljödepartementets promemoria Alternativa författningsförslag till betänkandet Bättre miljö – minskade utsläpp (SOU 2011:86)

Det remitterade förslaget avser en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (IED). Direktivet ersätter det nu gällande IPPC-direktivet (Rådets direktiv 1996/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och sex sektorsdirektiv. Två centrala nyheter i IED är att BAT-slutsatser (best avaible techniques – slutsatser om bästa tillgängliga teknik) ska ligga till grund för fastställande av tillståndsvillkor och att gränsvärden för utsläpp under normala driftsförhållanden som huvudregel inte får sättas högre än de nivåer som anges i BAT-slutsatserna.

Miljödepartementets promemoria innehåller alternativa förslag i vissa delar till genomförande av direktivet än det som föreslagits i betänkandet (SOU 2011:86) över vilket Regelrådet den 4 april 2012 avgett yttrande. Den största skillnaden i förhållande till betänkandet är att det i promemorian föreslås att samtliga antagna referensdokument för slutsatser om bästa tillgängliga teknik ska genomföras som föreskrifter antagna av Naturvårdsverket eller Jordbruksverket. Vidare föreslås att tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet efter ansökan får besluta att verksamheten i stället för att följa föreskrifterna ska följa utsläppsvärden som bestämts med hänsyn till exempelvis andra tidsperioder och andra referensförhållanden (alternativvärden).