Yttrande över Miljödepartementets promemoria Flyget och miljöbalken

Promemorian innehåller förslag till ändringar i miljöbalken och i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

 Ändringarna i miljöbalken innebär att utsläpp från flygverksamheter i första hand regleras i lagen om handel med utsläppsrätter. En prövningsmyndighet ska alltså inte kunna ställa upp villkor enligt miljöbalken för en flygverksamhets utsläpp om dessa samtidigt regleras av systemet med handel av utsläppsrätter.

 Ändringen i lagen om handel med utsläppsrätter innebär att utsläppsrätter inte behöver överlämnas för utsläpp som avskiljs och transporteras för permanent geologisk lagring. Syftet är att ge berörda företag incitament att införa processer och teknik för permanent lagring av koldioxid.