Yttrande över Miljödepartementets promemoria Geologisk lagring av koldioxid

I promemorian presenteras de ändringar i det svenska regelverket som behövs för att genomföra det så kallade CCS-direktivet 1 . Förslagen innebär i huvudsak att geologisk lagring av koldioxid inom svenskt territorium och kontinentalsockel kan tillåtas under havsbotten efter prövning enligt bl.a. miljöbalkens bestämmelser om miljöfarliga verksamheter. Enligt förslaget ska dessutom tillstånd krävas enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och lagen (1978:160) om vissa rörledningar samt att verksamhetsutövaren ställer säkerhet för uppfyllandet av skyldigheterna enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De särskilda bestämmelser som ska gälla föreslås tas in i en särskild förordning om geologisk lagring av koldioxid. Förslaget medför ändringar i miljöbalken och ett antal andra lagar och förordningar. 2