Yttrande över Miljödepartementets promemoria Komplettering av den nya plan- och bygglagen

I promemorian föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Flertalet ändringar är av redaktionell och lagteknisk karaktär men det föreslås även ändringar i sak. Förändringar som föreslås är t.ex. att ett meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll ska skickas till kända sakägare när det gäller ett beslut om lov eller ett förhandsbesked, att hänsyn tas till natur- och kulturvärden som en förutsättning för beviljade av marklov och att en möjlighet införs för en kommun att medge undantag från kravet på kontrollansvarig under en övergångstid t.o.m. år 2012.