Yttrande över Miljödepartementets promemoria om genomförande av Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020

I den av Miljödepartementet upprättade promemorian föreslås omfattande ändringar i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Förslaget baseras på Europeiska kommissionens utkast till beslut om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013 – 2020 enligt artikel 10 a i direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter.

Enligt direktiv 2003/87/EG ska varje medlemsstat identifiera dels de anläggningar som har rätt till tilldelning av gratis utsläppsrätter, dels de elvärmeproducenter och små anläggningar som får undantas från systemet. Ett företags rätt till gratis tilldelning baseras på sektorstillhörighet och uppgifter om kapacitet. Varje medlemsstat har vidare möjlighet att ansöka om att införa ytterligare verksamheter och gaser i handelssystemet. Kommissionen fattar det slutliga beslutet om vilka och i vilken utsträckning företag ska tilldelas utsläppsrätter och om ytterligare kategorier anläggningar ska omfattas av systemet. Enligt promemorian avser Sverige att inför perioden 2013 – 2020 ansöka om att ytterligare cirka 30 anläggningar som förbränner hushållsavfall eller farligt avfall i syfte att producera energi ska införas i systemet.