Yttrande över Miljödepartementets promemoria om nya avfallsregler

I en inom miljödepartementet upprättad promemoria föreslås ändringar i miljöbalken och att det införs en helt ny avfallsförordning. Förslagen är främst föranledda av att ramdirektivet 2008/98/EG om avfall ska vara införlivat senast 12 december 2010. Dessutom föreslås att yrkesmässiga verksamhetsutövare ska få välja annan än kommunen för hantering av hushållsavfall och att tillståndsplikten för avfallstransportörer ska ersättas med en anmälningsplikt. Den nya avfallsförordningen avser ersätta avfallsförordning (2001:1063) och förordningen (1993:1268) om spillolja.