Yttrande över Miljödepartementets remiss av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp – styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Havs- och vattenmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att utreda nödvändiga förändringar i regelverket kring små avloppsanläggningar (som behandlar avloppsvatten upp till 200 personekvivalenter) och ta fram kostnadseffektiva författningsförslag. Havs- och vattenmyndigheten beskriver i remissen möjliga åtgärder för att minska enskilda avlopps negativa effekter för hälsa och miljö och föreslår att ändringar görs i 9 kap. 7 § miljöbalken samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Havs- och vattenmyndigheten föreslår även att de ska bemyndigas föreskriftsrätt rörande små avlopps miljöpåverkan och föreslår nya föreskrifter gällande små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Havs- och vattenmyndigheten hemställer också om ändringar i miljötillsynsförordningen (2011:13). Vidare föreslår Havs- och vattenmyndigheten att regeringen fattar beslut om vilken myndighet som ska ansvara för tillsynsvägledning kring frågor gällande 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. De föreslagna författningsändringarna är en ambitionshöjning genom att ett helhetsbegrepp tas för alla bristande små avloppsanläggningar och inte bara de som saknar längre gående rening än slamavskiljning. Förslagen medför för fastighetsägarna bl.a. att tillståndsplikten för inrättande av en avloppsanläggning utökas till att även innefatta driften och att en anmälningsplikt införs, att ett krav på installationsintyg införs samt att regelbunden kontroll sker av anläggningar som är känsliga för störning eller utebliven skötsel.

Taggar:

enskilda avlopp