Yttrande över Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion m.m.

Naturvårdsverket föreslår på uppdrag av regeringen ändringar i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter samt Industriutsläppsförordningen (2013:250). Ändringarna föreslås till följd av Kommissionens beslut om BAT-slutsatser (Best Available Techniques) för klor-alkaliproduktion. Förslagen medför skyldigheter för de företag som omfattas av 12 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).