Yttrande över Miljödepartementets remiss om promemorian Ändringar i handelssystemet för utsläppsrätter

I promemorian anges att förslagen till ändringar i handelssystemet för utsläppsrätter inte på någon punkt går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Det framgår vidare av promemorian att den utvidgning av handelssystemet som föreslås högst omfattar ett tiotal företag och att de undantagsmöjligheter för små företag som följer av direktivet får övervägas i ett senare lagstiftningsärende. Mot denna bakgrund har, såvitt Regelrådet kan bedöma, den ur administrativt hänseende minst ingripande lösningen valts. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.