Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare.

Det anges att många av bestämmelserna i de föreslagna föreskrifterna har ett innehåll som motsvarar det som finns i äldre föreskrifter som kommer att upphävas när de nya träder i kraft. Det anges emellertid också finnas nya och ändrade krav som tillkommer genom det nu aktuella förslaget. Detta anges röra bland annat nätbolagens ansvar, lösa behållare i förråd för hushåll och lösa behållare för saluföring, oåtkomliga rörsammanfogningar, skyddsrör inuti vägg, tak och golv, skydd mot grävning, spårbara ledningar i mark, krav vid risk för gasläckage från ledning i mark in i byggnad.

Taggar:

brandfarlig gas