Yttrande över Myndigheten för radio och tv:s förslag till föreskrifter om ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Remissen innehåller förslag till föreskrifter avseende innehållet i ansökningar om och överlåtelser av tillstånd att sända kommersiell digital radio. Förslaget innebär att sådana ansökningar ska innehålla uppgifter om vilka finansiella förutsättningar som sökanden har för att bedriva verksamheten samt en affärsplan. En ansökan ska vidare innehålla en beskrivning av sökandens tekniska förutsättningar för att bedriva sändningsverksamheten samt en redovisning av de åtaganden som sökanden är beredd att göra när det gäller teknisk samverkan med andra aktörer.