Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring av föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2010:8)

I remissen föreslås ändring av föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2010:8). Bakgrunden till förslaget är kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG och tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Genom förslaget ersätts nu gällande klassificering och märkning av aerosolbehållare enligt KIFS 2005:7 med klassificering och märkning i enlighet med den så kallade CLP-förordningens ((EG) nr 1272/2008) klassificerings- och märkningssystem. Till följd av förslaget behöver nya aerosolbehållare som släpps ut på marknaden märkas enligt det nya systemet och i viss mån kan också på marknaden befintliga aerosolbehållare behöva märkas om. Den nya märkningen föreslås gälla från och med den 19 juni 2014 för aerosolbehållera innehållande ett ämne och den 1 juni 2015 för aerosolbehållare innehållande blandningar. Aerosolbehållare innehållande blandningar som redan släppts ut på marknaden föreslås märkas om senast den 1 juni 2017. Därutöver föreslås införande av definitioner av begreppen ”ämnen” och ”blandningar” samt förtydligande för att föreskrifternas skrivningar ska ligga så nära ursprungsdirektivet som möjligt.