Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring av föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2010:8)

I remissen föreslås ändring av föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2010:8). Bakgrunden till förslaget är kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG och tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Genom förslaget ersätts nu gällande klassificering och märkning av aerosolbehållare enligt KIFS 2005:7 med klassificering och märkning i enlighet med den så kallade CLP-förordningens ((EG) nr 1272/2008) klassificerings- och märkningssystem. Till följd av förslaget behöver nya aerosolbehållare som släpps ut på marknaden märkas enligt det nya systemet och i viss mån kan också på marknaden befintliga aerosolbehållare behöva märkas om. Den nya märkningen föreslås gälla från och med den 19 juni 2014 för aerosolbehållera innehållande ett ämne och den 1 juni 2015 för aerosolbehållare innehållande blandningar. Aerosolbehållare innehållande blandningar som redan släppts ut på marknaden föreslås märkas om senast den 1 juni 2017. Därutöver föreslås införande av definitioner av begreppen ”ämnen” och ”blandningar” samt förtydligande för att föreskrifternas skrivningar ska ligga så nära ursprungsdirektivet som möjligt.

Det bakomliggande förslaget

Föreslagna ändringar ()