Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring i föreskrifter om transport i av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Av remissen framgår att Sverige är fördragspart i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och fördragsstat till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). Föreskrifterna är baserade på bilagorna A och B i ADR och bilaga 1 (RID) till bihang C i COTIF. De förändringar som föreslås är dels baserade på förändringar i de båda internationella fördragen och som inte kan anpassas nationellt, dels förändringar i bilaga S i båda föreskrifterna som innehåller samtliga avvikelser för Sverige. Regelrådet berör fortsättningsvis enbart de ändringar som föreslås i bilaga S av respektive föreskrift.

De viktigaste förändringarna i bilaga S görs i del 20 av ADR-S. Detta rör utbildning av förare som transporterar farligt gods och innebär att utbildningsanordnare inte längre får examinera förare utan ett kunskapsprov ska avläggas hos Trafikverket. Regelrådet har den 25 april 2018 lämnat yttrande över den ursprungliga konsekvensutredningen till det förslaget (dnr. RR 2018-77) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nu har valt att revidera.