Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor. I föreskriftsförslaget finns ett undantag från anmälningsplikt. Det föreslås att anmälan enligt 9 a §[1] lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inte behöver göras för den som endast avses få delta i:

·       Hantering, överföring, import eller export av explosiva varor av begärlighetsgrad C, Mindre stöldbegärliga, enligt bilaga 7 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1) eller andra föreskrifter som ersatt eller ändrat MSBFS 2019:1, eller

·       Hantering av explosiva varor som sker i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium, högskola eller annan yrkesutbildning.

 

Anmälan enligt 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska vara skriftlig och för varje person som avses få delta i verksamheten innehålla namn och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum och bostadsadress.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

[1] 9 a § i LBE lyder, enligt förslag i Justitiedepartementets promemoria Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17): Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt denna lag ska till tillståndsmyndigheten anmäla vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor.

Regelrådet yttrade sig över promemorian vid sammanträde den 28 oktober 2020, Regelrådets diarienummer RR 2020-239: 16040497512020_239ExplvarSlutv1.pdf (regelradet.se)

Taggar:

Explosiva varor