Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att EU:s direktiv 93/15/EEG har omarbetats och kommer att ersättas av det nya direktivet 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. Direktivet, som ska införlivas i Sverige senast den 19 april 2016, har föranlett en översyn av myndighetens föreskrifter som resulterat i föreliggande förslag. Myndigheten har i sitt förslag samlat både nya bestämmelser och bestämmelser i nu gällande föreskrifter på så sätt att förslaget innehåller samtliga produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen.

De nya bestämmelserna innebär att explosiva varor för civilt bruk som tillverkats för tillverkarens eget syfte ska genomgå bedömning av överensstämmelse med säkerhetskraven. Nuvarande regler omfattar endast sådana explosiva varor som ska släppas ut på marknaden.