Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

I remissen lämnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förslag till föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som ersätter tidigare föreskrifter (SRVFS 2005:9). Förslaget anges kunna leda till att kvaliteten på vissa brandskyddskontroller generellt höjs och att brandskyddskontrollerna blir mer ändamålsenliga. Förändringarna avser i huvudsak att ändra fristerna och objektsindelningen samt att göra vissa förtydliganden i syfte att underlätta tillämpningen av reglerna. Fristerna är redan idag olika långa beroende på bedömd brandrisk för olika anläggningstyper. I dagens system finns tre kontrollfrister på två, fyra eller åtta år. I det nya systemet föreslås två olika frister för olika anläggningstyper, tre respektive sex år. Kontrollfristen för imkanaler i storkök, som i dag är två år, lämnas dock oförändrad. En övergångsregel föreslås för att ge möjlighet att lägga om planeringen av nya kontrollfrister.