Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) framgår att hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktigt. De nu föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om undantag från tillståndsplikten för hantering som bedöms vara förenad med mindre risk. Föreskrifterna är delvis en anpassning till europeiska regelverk på området och då främst avseende klassificering och märkning av brandfarliga gaser och vätskor. I övrigt saknas bestämmelser om hantering av brandfarliga gaser och vätskor inom EU-rätten. Syftet med LBE är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av de brandfarliga varorna.

 År 2009 fanns drygt 20 000 utfärdade tillstånd för civil hantering av brandfarliga varor. Genom de föreslagna föreskrifterna ställs krav på att verksamheter som tidigare inte behövt ha tillstånd nu ska ha det. Det berör främst 50 grossister och importörer av aerosolbehållare samt reningsverk som producerar biogas. Samtidigt införs lättnader för omkring 1 000 små och medelstora företag genom att viss hantering undantas från tillståndsplikt.