Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg, i terräng och på järnväg består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagor. Förslagen bygger på internationella överenskommelser som Sverige enligt Rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar måste tillämpa även vid inrikes transport av farligt gods. Delar av förslaget avser översättning som gäller för internationell transport av farligt gods på väg och i terräng samt på järnväg. Texterna i dessa avsnitt baseras på internationellt antagna texter som redan är beslutade vilket innebär att MSB inte har mandat att genomföra några ändringar. Av den anledningen önskas enbart språkliga synpunkter på dessa ändringar. MSB har också utfört en översyn av bestämmelserna i bilaga S som endast är tillämpliga för inrikes transport i Sverige, dessa bestämmelser modifierar eller kompletterar övriga föreskrifter.

 

Regelrådets yttrande avser ändringarna i bilaga S.