Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

Med anledning av direktiv 2010/35/EU föreslås i remissen nya föreskrifter som ska ersätta Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:3) om transportabla tryckbärande anordningar. Förslaget innehåller bestämmelser om bedömning/förnyad bedömning av överensstämmelse med de tekniska krav som följer av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng och (MSBFS 2011:2) om transport av farligt gods på järnväg. Vidare föreslås bestämmelser om märkning, krav för att bli utsedd till anmält kontrollorgan och vissa skyldigheter för ekonomiska aktörer på området.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()