Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

Med anledning av direktiv 2010/35/EU föreslås i remissen nya föreskrifter som ska ersätta Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:3) om transportabla tryckbärande anordningar. Förslaget innehåller bestämmelser om bedömning/förnyad bedömning av överensstämmelse med de tekniska krav som följer av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng och (MSBFS 2011:2) om transport av farligt gods på järnväg. Vidare föreslås bestämmelser om märkning, krav för att bli utsedd till anmält kontrollorgan och vissa skyldigheter för ekonomiska aktörer på området.