Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige, med stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Det föreslås att den som i mer än en kommun använder explosiva varor, eller den som i mer än en kommun överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning, behöver ha tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta föreslås gälla under förutsättning att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

Taggar:

Explosiva varor